Program wyborczy

Komitetu Wyborczego Wyborców Dobbre Miasto

1. Mieszkania dostępne dla mieszkańców

 1. Policzymy miejskie pustostany i dokonamy ich remontów. Włączymy je do puli mieszkań komunalnych.
 2. Uruchomimy program mieszkanie za remont w miejskich pustostanach. Remontujesz komunalne mieszkanie? Płacisz połowę obecnej stawki.
 3. Upublicznimy listę mieszkań dla oczekujących na przydział mieszkania. Będziemy dążyć do skrócenia czasu oczekiwania na przydział oraz zwiększenia dostępności mieszkań komunalnych.
 4. Przeznaczymy stały odpowiednio wysoki % miejskiego budżetu na publiczne programy budownictwa mieszkaniowego.
 5. Czwarte piętro to nie więzienie. W miejskich zasobach mieszkaniowych tam, gdzie to możliwe zapewnimy windy.
 6. Będziemy działać na rzecz rozwoju zielonej infrastruktury w budynkach mieszkalnych pozwalającej oszczędzać energię, obniżać temperaturę latem i straty ciepła zimą.

Nasza kampania finansowana jest wyłącznie z darowizn wpłaconych przez samych kandydatów oraz z wpłat mieszkańców i mieszkanek miasta.

2. Racjonalna gospodarka odpadami

 1. Odór w Lipniku musi się skończyć. Przeprowadzimy audyt Zakładu Gospodarki Odpadami, sprawdzimy stopień realizacji zaleceń ekspertów w tym zakresie i wdrożymy działania naprawcze.
 2. Rozważymy wprowadzenie zdrowej konkurencji na rynku odpadów w mieście. Wytyczymy sektory umożliwiające realizację odbioru odpadów przez konkurujące podmioty.  
 3. Uruchomimy sieć samoobsługowych “ekomatów” na drobną elektronikę, baterie, żarówki i inne konieczne kategorie śmieci.
 4. Utworzymy punkt ponownego użycia oraz napraw wraz z centrum edukacyjnym dla mieszkańców umożliwiający pozostawienie, wymianę, zakup produktów używanych.
 5. Uruchomimy “Bielską Meblarnię” zapewniającą łatwy odbiór gabarytów oraz przestrzeń do naprawy i taniego zakupu używanych mebli.
 6. Nawiążemy współpracę z Bankiem Żywności w celu powołania takiego punktu w bliższej miastu lokalizacji.
 7. Wprowadzimy stały program wspierania przydomowych kompostowników. Ulgi w opłatach za śmieci obejmą wszystkich domowników gospodarstwa z kompostownikiem.
 8. Wsłuchując się w głos mieszkańców, ocenimy zasadność i możliwość budowy biogazowni dla bioodpadów kuchennych, także pod kątem redukcji uciążliwości odorowych w Lipniku. Priorytetem będzie zwiększenie poziomu i jakości segregacji odpadów „u źródła”.

3. Transport naprawdę publiczny

 1. Uruchomimy bezpłatną komunikację dla młodzieży szkolnej, opiekunów osób niepełnosprawnych, a także studentów i doktorantów. Rozważymy wprowadzenia bezpłatnej komunikacji publicznej wzorem Pszczyny w przyszłości. Samorząd ma zapewniać usługi transportowe, nie na nich zarabiać.

 2. Stworzymy siatkę połączeń w nocy, tak aby każdy mógł skorzystać z transportu publicznego bez względu na porę.

 3. Przeprojektujemy linie autobusowe na nowo — wykorzystamy obecny potencjał MZK unikając “stad” autobusów zmierzających w jednym kierunku oraz zabezpieczając połączenia dla nowych osiedli. Skomunikujemy osiedla między sobą.

 4. Wprowadzimy “Bilet do kultury” umożliwiając bezpłatne przejazdy MZK na podstawie biletów na wydarzenia kulturalne w mieście. W dni miejskich wydarzeń masowych komunikacja miejska będzie bezpłatna.

 5. Miasto aktywnie włączy się w tworzenie warunków do wykorzystania linii kolejowych na Żywiec, Cieszyn i Kraków jako integralnych elementów komunikacji miejskiej.

 6. Będziemy dążyć do wprowadzenia biletu aglomeracyjnego honorowanego przez wszystkich regionalnych przewoźników.

4. Infrastruktura

 1. Połączymy istniejące w mieście ścieżki rowerowe w spójną siatkę, a budowa nowych ścieżek będzie rozważana przy wszystkich nowych inwestycjach drogowych w mieście. Rozpoczniemy zimowe utrzymanie dróg rowerowych.
 2. Ustanowimy minimalny czas trwania zielonych świateł dla pieszych na 30 sekund tak, by przejścia nie były wykluczające dla osób z trudnościami w poruszaniu się.
 3. Obrzeża miasta wrócą na radar Ratusza. Rozpoczniemy rozmowy z gminami sąsiednimi celem poprawy utrzymania i bezpieczeństwa na drogach granicznych Bielska-Białej.
 4. Na korkujących się drogach wielopasmowych, rozważymy wytyczenie buspasów celem usprawnienia i uatrakcyjnienia transportu publicznego w godzinach szczytu.
 5. Rozpoczniemy starania na rzecz poprawy pielęgnacji i utrzymania drzewostanu przy linii kolejowej na Żywiec celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz trwałej ochrony drzew przy Teatrze Polskim.
 6. Przywrócimy dotacje dla rowerów miejskich.

Nasza kampania finansowana jest wyłącznie z darowizn wpłaconych przez samych kandydatów oraz z wpłat mieszkańców i mieszkanek miasta.

5. Miasto zielone

 1. Dokonamy inwentaryzacji miejskich terenów zielonych, obszarów cennych przyrodniczo oraz drzew “pomnikowych” celem ich skutecznej ochrony i pielęgnacji.

 2. Miasto to nie tartak. Skończymy z niepotrzebnymi wycinkami, uruchomimy jawny wykaz planowanych cięć dostępny i przejrzysty dla mieszkańców, aby mogli świadomie włączyć się w społeczne konsultacje.

 3. W miejsce wycinek ostatnich pięciu lat dokonamy nasadzeń uzupełniających.

 4. Odbetonujemy miejską przestrzeń, aby zlikwidować wyspy ciepła. Retencja wody i nagrzewanie się otoczenia będzie brane pod uwagę przy każdej miejskiej inwestycji.

 5. Ochrona drzew oraz dbałość o nowe nasadzenia wzdłuż ulic będzie traktowana przez miasto priorytetowo. Przykład ulicy Cieszyńskiej już nigdy nie może się powtórzyć.

 6. Wzmocnimy społeczną funkcję lasu poprzez powołanie lasów społecznych w granicach administracyjnych miasta.

 7. Zadbamy o czystość Białej, Niwki i innych cieków wodnych. Będziemy dążyć do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń oraz przywrócenia ich naturalnych funkcji.

 8. Będziemy prowadzić aktywną komunikację z Lasami Państwowymi celem zwiększenia nacisku na ochronę terenów leśnych otaczających miasto.

 9. Będziemy dążyć do objęcia wszystkich ogródków działkowych strefą zieleni i rekreacji w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby zabezpieczyć je przed likwidacją i niekorzystnymi zmianami prawnymi.

6. Miasto demokracji

 1. Zwiększymy transparentność konkursów na stanowiska w Urzędzie Miejskim oraz uczynimy ścieżkę awansu w ramach struktur Urzędu bardziej przejrzystą.
 2. Rozważymy wdrożenie w życie idei paneli obywatelskich z możliwością wydawania przez nie wiążących zaleceń w kluczowych dla mieszkańców sprawach.
 3. Zwiększymy liczbę miejsc dla organizacji pozarządowych w miejskich ciałach doradczych. W ciałach takich jak Rada Pożytku Publicznego, czy Rada ds. Ekologii i Zieleni będą one miały głos decydujący.
 4. Powołamy do życia Radę Kobiet opiniującą polityki miasta pod kątem równości płci.
 5. Zwiększymy budżet oraz niezależność Rad Osiedli od władz miasta.
 6. Przywrócimy osiedlowe budżety obywatelskie. Wdrożymy w życie ewaluacje projektów Budżetu Obywatelskiego pod kątem stanu ich realizacji, zadowolenia mieszkańców oraz autorów projektów. Będziemy dążyć do stopniowego zwiększania kwoty Budżetu Obywatelskiego łącznie z jego młodzieżową odsłoną.
 7. Przestrzenie domów kultury, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej wykorzystamy do organizacji corocznych forów osiedlowych — przestrzeni otwartej dyskusji mieszkańców z władzami miasta i osiedli o problemach i kierunkach rozwojowych ich sąsiedztw. Zorganizujemy w nich również otwarte spotkania edukacyjne o Budżecie Obywatelskim oraz umożliwimy stacjonarne oddanie głosu na wybrane projekty.

7. Miejska gospodarka

 1. Bielsko-Biała nie będzie polskim Detroit. Miasto aktywnie włączy się w proces pozyskiwania nowych inwestycji na terenach byłego Fiata. Zachowamy przemysłową funkcję tego obszaru.
 2. Wprowadzimy program “Lokal za remont” dla nieużywanych pustostanów usługowych przeznaczony dla małych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, rzemieślników i artystów.
 3. Stworzymy warunki dla powoływania i promocji sklepów, przedsiębiorstw społecznych oraz kooperatyw umożliwiających dystrybucję produktów i usług dla mieszkańców w preferencyjnych cenach.
 4. Na ulicy 11 listopada wprowadzimy strefę taniego najmu lokali usługowych dla istniejących w tym miejscu działalności oraz nowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych celem przywrócenia jej dawnych funkcji handlowych i spacerowych.
 5. Będziemy promować stosowanie klauzul społecznie odpowiedzialnych w zamówieniach publicznych jako elementu wzmocnienia lokalnej gospodarki i społeczności.
 6. Wprowadzimy przejrzyste procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, aby mieć pewność, że głównymi kryteriami oceny są doświadczenie i kwalifikacje.
 7. Poddamy konsultacjom pomysł powołania pełnomocnika ds. rozwoju ekonomii społecznej.
 8. Będziemy aktywnie promować ideę konkursu na społecznego przedsiębiorcę roku, aby nagrodzić działalności, gdzie na pierwszy plan wysuwają się nie zyski i ich maksymalizacja, lecz cele społeczne.

Nasza kampania finansowana jest wyłącznie z darowizn wpłaconych przez samych kandydatów oraz z wpłat mieszkańców i mieszkanek miasta.

8. Miasto przyjazne zwierzętom

 1. Utworzymy bezpłatne, nocne pogotowie weterynaryjne — usługę ratującą życie zwierząt domowych. Nawiążemy współpracę tej placówki z zawodowym szkolnictwem weterynaryjnym celem szkolenia młodej kadry i odbywania praktyk.
 2. Poddamy konsultacjom ideę powołanie pełnomocnika ds praw i leczenia zwierząt.
 3. Zwiększymy finansowanie usług weterynaryjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe dla zwierząt bezdomnych.

9. Miejska obrona cywilna

 1. Przeprowadzimy inwentaryzację istniejących schronów dla ludności cywilnej na terenie Gminy Bielsko-Biała celem sporządzenia harmonogramu przywracania ich funkcji strategicznych.
 2. W obiektach użyteczności publicznej zabezpieczymy miejsca schronienia dla ludności cywilnej, mogące pomieścić użytkowników obiektu, a w razie potrzeby okolicznych mieszkańców na wypadek wystąpienia konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej.
 3. Dokonamy audytu systemu zarządzania kryzysowego w mieście z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń zbrojnych oraz sytuacji kryzysowych ostatnich pięciu lat. Położymy szczególny nacisk na poprawę komunikacji z mieszkańcami w tym zakresie — sytuacja zaistniała podczas zatrucia miejskich wodociągów nie może się powtórzyć.