Program dla młodych

Komitetu Wyborczego Wyborców Dobbre Miasto

Bielsko-Biała okiem młodych

Bielsko-Biała nie jest aktualnie najatrakcyjniejszym miastem dla młodych ludzi. Mimo że może pochwalić się nową ofertą akademicką, to z pewnością wciąż nie można nazwać go miastem akademickim. Z tego powodu wielu młodych ludzi decyduje się na opuszczenie Bielska-Białej i rozpoczęcie wyższego etapu edukacji w większych miastach i bardzo często już nie wraca. Swoje potrzeby wciąż wyraża także wielu uczniów naszych szkół. 

Jednym z głównych celów miasta w tym zakresie powinno być dążenie do zwiększenia atrakcyjności studiów w Bielsku-Białej poprzez m.in. zwiększenie oferty kulturalnej, by studenci mogli budować wspomnienia i więź z miastem. Dobbre Miasto to także silne materialne wsparcie dla studentów, których przyciągają - tanie i dostępne społeczne mieszkania, których budowa i tworzenie jest wspierane przez samorząd, stypendia dla najzdolniejszych i najbardziej potrzebujących studentów oraz bezpłatny transport dla osób uczących się. Dla młodych ludzi rozpoczynających samodzielny etap swojego życia często te sprawy są absolutnie najważniejsze. 

Oprócz myślenia o przyszłości, musimy także sprawić, aby Bielsko-Biała było dla młodych ludzi jak najlepszym wspomnieniem i domem, o którym myśli się ciepło i do którego chętnie się wraca. W tym celu troszczyć należy się również o codzienne potrzeby i rozwój uczniów szkół średnich i podstawowych. Nasze miasto powinno być miastem przyjaznej edukacji, w którym każdy uczeń ma zapewnione wsparcie psychologiczne i gwarancję, że w pierwszej instytucji z jaką ma kontakt - szkole - jego prawa nie będą łamane. Miasto ma także obowiązek sprawienia, aby w szkole jako pierwszej społeczności w której żyjemy kształtować postawy proobywatelskie. Powinno więc wzmacniać finansowo i instytucjonalnie samorządy uczniowskie i promować wśród uczniów udział w inicjatywach takich jak Młodzieżowy Budżet Obywatelski, które pozwalają im na odpowiedzialne i samodzielne decydowanie o swoim otoczeniu. Ważna jest także lokalna promocja praktycznej strony edukacji - współpraca miejskich instytucji kultury i szkół w ciekawych projektach, które mają na celu faktyczny rozwój młodzieży i jej zainteresowań i pozwolenie jej na współdecydowanie o tym, a nie “zaliczenie” obowiązkowych wyjść. 

Sama oferta kulturalna w mieście powinna być atrakcyjna dla młodzieży i studentów, współtworzona z nimi i żywa - to fundament każdego miasta akademickiego. Na tak tworzoną ofertę kulturalną miasto powinno zapewnić komunikację publiczną także w godzinach nocnych i dobre połączenia z okolicznymi miejscowościami, jeśli chcemy udostępnić miasto młodym ludziom. 

Działania te są konieczne, aby zachęcić studentów z innych miejscowości do przyjechania i zamieszkania w Bielsku-Białej oraz tych, którzy już wyjechali - by po studiach wracali do naszego miasta. Takie działania długofalowo prowadzą również do dalszego rozwoju uniwersytetów w Bielsku-Białej - zwiększania prestiżu oraz oferty kierunków.

Jako Dobbre Miasto jesteśmy także komitetem młodzieży, a wśród naszych kandydatów znaleźć można wiele młodych osób. Wyrazem tego jest także unikalny Program dla Młodych, który stworzyliśmy i który zawiera propozycje skierowane głównie dla młodych mieszkańców i nacechowane myśleniem o przyszłości. Zapoznać się z nim będzie można w trakcie naszej kampanii, na naszej stronie internetowej oraz w rozmowach z naszymi kandydatami. 

Julia Cholewa i Tymoteusz Dadok

Program młodych

1. Przyjazna edukacja

 1. Zapewnimy uczniom i uczennicom dostęp do odpowiedniej sieci opieki psychologicznej oraz wprowadzimy rzeczników praw uczniowskich w osobach po jednym uczniu lub uczennicy oraz jednym nauczycielu lub nauczycielce wybieranych w wyborach wewnątrzszkolnych.
 2. Wprowadzimy Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich.
 3. Zapewnimy pasy zieleni przy szkołach z różnymi gatunkami roślin w celach edukacyjnych oraz utworzymy „eko-wiaty” i ogrody społeczne.
 4. Zadbamy o szkołę otwartą – miejsce z udostępnioną do użytku infrastrukturą sportową i przestrzeniami do realizowania zainteresowań. W tym celu będziemy kontynuować Młodzieżowy Budżet Obywatelski, promować ideę tego budżetu oraz wspierać osoby młode w tworzeniu projektów i przygotowywaniu wniosków. Zapewnimy samorządom szkolnym środki finansowe potrzebne do autonomicznego funkcjonowania i organizacji przedsięwzięć.
 5. Utworzymy miejskie stypendium socjalne dla studentów uczących się w Bielsku-Białej, którzy spełnią odpowiednie kryterium dochodowe i naukowe. W ten sposób Bielsko-Biała ma szansę stać się miastem akademickim atrakcyjnym ze względu na dodatkowe wsparcie oferowane zdolnym studentom w najsłabszej sytuacji materialnej.

2. Kultura

 1. Wprowadzimy Kartę Młodzieży, na podstawie której każdej młodej osobie w wieku od 15 do 25 lat będzie przysługiwało jedno darmowe wejście do wybranej instytucji kultury lub na jedno wydarzenie kulturalne w miesiącu.
 2. Stworzymy program ciekawych, zorganizowanych wyjść do miejskich placówek kultury w ramach zajęć lekcyjnych w formie zaplanowanej strategii realizującej współpracę pomiędzy samorządem a szkołami.
 3. Wzmocnimy autonomię młodzieży w kulturze oraz jej wpływ na ofertę kulturalną w mieście poprzez wspieranie młodych artystów i artystek, angażowanie młodych osób w organizację wydarzeń kulturalnych oraz ewaluację ich potrzeb.
 4. Podejmiemy działania wzmacniające organizacje pozarządowe.
 5. Wprowadzimy elastyczne zasady zarządzania projektami i ich rozliczania, dostosowane do zmieniających się warunków – polegających m.in. na uwzględnieniu wzrostu płacy minimalnej, cen towarów i usług, ale także zmianie w potrzebach i działaniach na rzecz beneficjentów i beneficjentek. Zapewnimy długofalową perspektywę finansowania.
 6. Stworzymy miejsce, w którym będzie możliwość bezpłatnego użyczania lokali dla młodych inicjatyw i grup, by mogły realizować swoje działania – z dostępem do sprzętu komputerowego, drukarki, artykułów biurowych.
 7. Zapewnimy cykl bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla pracowników i pracownic organizacji pozarządowych – merytorycznych, pogłębionych, wspierających rozwój instytucjonalny organizacji.
 8. Zaoferujemy pomoc w rzeczywistym sieciowaniu organizacji i wsparciu tego procesu instytucjonalnie.
 9. Zagwarantujemy cykliczne spotkania urzędników i urzędniczek z przedstawicielami i przedstawicielkami NGO – również w ramach wspomnianych wyżej warsztatów i szkoleń, obejmujących np. wspólną pracę w grupach roboczych nad rozwiązaniami konkretnych, lokalnych problemów.
 10. Wprowadzimy więcej programów pilotażowych, otwartość na sugerowane przez NGO problemy i wyzwania do rozwiązania lokalnie. Korzystanie z eksperckiej wiedzy i doświadczenia osób zajmujących się daną problematyką od lat.

3. Transport

 1. Będziemy dążyć do wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej dla młodzieży szkolnej, a także studentów i doktorantów oraz do wprowadzenia autobusów nocnych.
 2. Miasto aktywnie włączy się w tworzenie warunków do wykorzystania linii kolejowych na Żywiec, Cieszyn i Kraków jako integralnych elementów komunikacji miejskiej.
 3. Będziemy dążyć do wprowadzenia biletu aglomeracyjnego honorowanego przez wszystkich regionalnych przewoźników.

4. Samorządność młodzieży

 1. Zaoferujemy jeszcze większe wsparcie instytucjonalne istniejących już przestrzeni skierowanych dla młodzieży, np. redakcjiBB, BEKI, Ulicy Kreatywnej, studenckich kół naukowych, samorządów szkolnych.
 2. Zapewnimy finansowanie i wsparcie inicjatywom młodzieżowym poprzez kontynuację i zapewnienie odpowiedniej promocji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego oraz wprowadzenie budżetu dla samorządów szkolnych.
 3. Utrzymamy inicjatywy takie jak Centrum Wolontariatu Młodzieży i zapewnimy im stałe finansowanie, aby mogły stać się trwałym elementem obrazu miasta.
 4. Będziemy utrzymywać stały, partnerski kontakt z Młodzieżową Radą Miasta i realnie wykorzystamy jej potencjał jako organu doradczego.

5. Mieszkalnictwo

 1. Wprowadzimy usługę pośrednictwa – Agencję Najmu dla Młodych, dzięki której osoby w wieku 18-30 lat będą mogły skorzystać z najmu na korzystnych warunkach, a właściciele mieszkań wsparcie w zakresie np. obsługi prawnej.
 2. Przeznaczymy określoną pulę mieszkań TBS dla młodych.
 3. Przeznaczymy określoną pulę mieszkań komunalnych dla młodych zamieszkałych lub zatrudnionych w Bielsku-Białej ze zmodyfikowanymi warunkami ubiegania się o lokale.